REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG W RAMACH
POMORSKIEGO MIASTECZKA ZAWODÓW
W FUNDACJI GOSPODARCZEJ W GDYNI

§1

Postanowienia ogólne i zakres działalności Pomorskiego Miasteczka Zawodów

 1. Pomorskie Miasteczko Zawodów powstało we wrześniu 2001 roku z inicjatywy Krajowego Urzędu Pracy i Urzędu Miasta Gdyni. Aktualnie usługi realizowane są w ramach zadania publicznego dofinansowanego ze środków Gminy Miasta Gdyni w terminie 01.01.2023 – 31.12.2025. Projekt realizowany jest dla młodzieży szkolnej, absolwentów, osób poszukujących pracy oraz osób pragnących zdobyć nowe kwalifikacje lub rozpocząć działalność gospodarczą a także dla firm działających w sektorze MŚP, zamieszkałych na terenie województwa pomorskiego, ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców Gdyni.
 2. Fundacja Gospodarcza jest operatorem Pomorskiego Miasteczka Zawodów.
 3. Projekt Pomorskie Miasteczko Zawodów wpisuje się w program gdyńskiego samorządu - Przedsiębiorcza Gdynia - mający na celu wspieranie aktywności gospodarczej oraz przeciwdziałanie bezrobociu poprzez aktywizację lokalnego rynku pracy i pomoc w zakładaniu i prowadzeniu własnych firm.
 4. Zakres działań Pomorskiego Miasteczka Zawodów obejmuje usługi doradcze i szkoleniowe związane z wyborem ścieżki edukacyjno-zawodowej, planowaniem kariery, podnoszeniem kwalifikacji i rozwojem przedsiębiorczości.

§2

Warunki korzystania z oferty Pomorskiego Miasteczka Zawodów

 1. Usługi w ramach Pomorskiego Miasteczka Zawodów świadczone są zgodnie z zapisami umowy między Gminą Miasta Gdyni a Fundacją Gospodarczą oraz w oparciu o niniejszy Regulamin.
 2. Klientami Pomorskiego Miasteczka Zawodów mogą być wszyscy mieszkańcy województwa pomorskiego.
 3. Oferta Pomorskiego Miasteczka Zawodów skierowana jest do osób pragnących wzmacniać swoją pozycję na rynku pracy oraz poznać zasady jego funkcjonowania. W szczególności są to osoby bezrobotne, młodzież szkolna, absolwenci, osoby zainteresowane nabyciem nowych kompetencji, zmianą pracy oraz osoby, które chcą założyć własną działalność gospodarczą, bądź już posiadają firmę działającą w sektorze MŚP.
 4. Usługi oferowane w ramach Pomorskiego Miasteczka Zawodów są bezpłatne dla wszystkich zainteresowanych.
 5. Warunkiem skorzystania z oferty Pomorskiego Miasteczka Zawodów jest:
  • zapisanie się przez stronę internetową pomorskiemiasteczkozawodow.pl , telefonicznie,    mailowo lub osobiście zgłoszenie chęci uczestnictwa w wybranym szkoleniu lub konsultacji indywidualnej,
  • wypełnienie formularza zgłoszeniowego w dniu korzystania z usługi,
  • wypełnienie ankiety oceny usługi.
 6. Warunkiem skorzystania z oferty Pomorskiego Miasteczka Zawodów w formie zdalnej jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego drogą elektroniczną (wersja elektroniczna dokumentu wypełniona w edytorze tekstu lub skan/zdjęcie wydrukowanego i odręcznie wypełnionego dokumentu), a po zakończeniu realizacji usługi wypełnienie ankiety oceny usługi przesłanej e-mailem.
 7. Klienci Pomorskiego Miasteczka Zawodów mogą korzystać ze wszystkich proponowanych usług, z zaznaczeniem, że z danego szkolenia (warsztatów) można skorzystać tylko raz w ciągu 6 miesięcy liczonych od poprzedniego terminu tego szkolenia. Osoby, które chcą drugi raz skorzystać z tego samego szkolenia, wpisywane są na listę rezerwową i mogą uczestniczyć w zajęciach jedynie w przypadku dostępności miejsc – pierwszeństwo zapisu mają osoby zgłaszające się po raz pierwszy na wybrane szkolenie. Z doradztwa i konsultacji indywidualnych można korzystać wielokrotnie w ciągu roku. Zaświadczenia ze szkoleń wydawane są na życzenie osób, które uczestniczyły w szkoleniach.
 8. Warsztaty z przedsiębiorczości i aktywizacji zawodowej dla młodzieży szkolnej organizowane są w siedzibie Fundacji Gospodarczej w Gdyni w odpowiedzi na zapotrzebowanie zgłoszone przez szkołę. Jeżeli istnienie możliwość warsztaty mogą być przeprowadzone na terenie szkoły.

§3

Polityka prywatności

Stosownie do art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r., str. 1), zwanym dalej RODO, informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Gdyni z siedzibą w Gdyni przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel.: +48 58 626 26 26.
 2. W kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem ochrony danych poprzez adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub adres pocztowy: Urząd Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia.
 3. Administrator będzie przetwarzał następujące kategorie danych: dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, miejscowość zamieszkania, płeć, oraz w celu wystawienia zaświadczenia: PESEL (lub nazwę i numer dokumentu potwierdzającego tożsamości w przypadku braku numeru PESEL), datę i miejsce urodzenia.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
  • związanych z korzystaniem ze wsparcia zawodowo – biznesowego, warsztatów z zakresu przedsiębiorczości oraz pozyskiwania nowych kompetencji, w ramach realizacji zadania publicznego pod tytułem: „Pomorskie Miasteczko Zawodów w Gdyni w latach 2023 - 2025” na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi – w związku z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  • ułatwienia kontaktu i sprawnego załatwienia sprawy w przypadku dobrowolnego podania przez Panią/Pana danej kontaktowej, takiej jak adres email - dana ta będzie przetwarzana na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a).
  • wydania na Pani/Pana prośbę zaświadczenia o odbytym szkoleniu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dn. 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz podmiot, z którym została podpisana umowa na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Pomorskie Miasteczko Zawodów w Gdyni w latach 2023 - 2025”, tj. Fundacja Gospodarcza, a także dostawcy poczty elektronicznej oraz podmioty świadczące usługi z zakresu serwisu i asysty technicznej systemów informatycznych i programów dziedzinowych w Urzędzie Miasta Gdyni oraz w siedzibie podmiotu przetwarzającego.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu zrealizowania celu, a następnie przechowywane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami archiwalnymi, tj. ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych dla danej kategorii spraw.
 7. Administrator nie przewiduje przekazania uzyskanych danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 8. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania w oparciu otrzymane dane osobowe.
 9. W związku z przetwarzaniem danych osobowych posiada Pani/Pan prawo do:
  • dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania swoich danych osobowych,
  • usunięcia danych osobowych (w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej),
  • ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO.
 10. Osoba, której dane są przetwarzane na podstawie zgody, ma prawo w każdej chwili wycofać zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych w zakresie, w jakim takiej zgody udzieliła. Cofnięcie zgody nie będzie miało jednak wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody tej osoby przed jej wycofaniem.
 11. W przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 12. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w oferowanych formach wsparcia. W przypadku otrzymania zaświadczenia o odbytym szkoleniu, przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa i jest obowiązkiem ustawowym. W przypadku niepodania danych, nie będzie możliwe wystawienie zaświadczenia.
 13. Źródłem pozyskania Pani/Pana danych jest podmiot realizujący zadanie publiczne pod tytułem: „Pomorskie Miasteczko Zawodów w Gdyni w latach 2023 - 2025”, tj. Fundacja Gospodarcza.

§4

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.04.2023 roku.
 2. Traci moc Regulamin Świadczenia Usług PMZ w latach 2020-2022.
 3. Fundacja Gospodarcza zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.
 4. Sprawy nieuregulowane w niniejszym regulaminie są rozstrzygane przez Fundację Gospodarczą.